“અને જ્યારે તેણે સાતમી સીલ ખોલી હતી, ત્યારે અડધા કલાકની જગ્યા વિશે સ્વર્ગમાં મૌન હતું.” પ્રકટીકરણ 8: 1

"અને જ્યારે તેણે સાતમી સીલ ખોલી હતી, ત્યારે અડધા કલાકની જગ્યા વિશે સ્વર્ગમાં મૌન હતું." પ્રકટીકરણ 8: 1 આ શ્લોક સાત સીલ વિશે અંતિમ છે અને અમે તેને પ્રકરણ 6…

Continue Reading“અને જ્યારે તેણે સાતમી સીલ ખોલી હતી, ત્યારે અડધા કલાકની જગ્યા વિશે સ્વર્ગમાં મૌન હતું.” પ્રકટીકરણ 8: 1

किसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी ! jesusfilm.in

કોઈ સારી વસ્તુ નથી ખાતી! “જુવાન સિંહો તે ઘટી છે અને ભૂખ્યા રહીશ પણ છે, શોધખોળ કરે છે કોઈ ભલી વસ્તુની ઘટી નહીં” (भजन संहिता 34:10). ભગવાનની સંતોને કોઈ વસ્તુ…

Continue Readingकिसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी ! jesusfilm.in

आत्मा को न बुझाओ । Do not extinguish the soul (1 Thessalonians 5:19) ।

आत्मा! "आत्मा को न बुझाओ" (1 थिस्सलुनीकियों 5:19)। परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिए गए सभी दानों में सबसे अच्छा पवित्र आत्मा है। आपका शरीर जो सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन…

Continue Readingआत्मा को न बुझाओ । Do not extinguish the soul (1 Thessalonians 5:19) ।

“हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ!” (लूका 7:14)।

"हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ!" (लूका 7:14)। फोर्ड नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति ने नई कार का आविष्कार किया। यह उसे जल्दी से जीवन में एक महान ऊंचाई…

Continue Reading“हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ!” (लूका 7:14)।

“कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है” (लूका 2:11)।

“कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है” (लूका 2:11)। वे सभी जिनके हृदय में यीशु ने जन्म लिया है वे…

Continue Reading“कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है” (लूका 2:11)।

“मैं बीमार था, और तुमने मेरी सुधि ली” (मत्ती 25:36)।

मैंबीमार था! "मैं बीमार था, और तुमने मेरी सुधि ली" (मत्ती 25:36)। अस्पताल के दौरे के दौरान मरीजों से मिलने पर हमारा दिल पिघल जाता है। इसके अलावा, जब कोई…

Continue Reading“मैं बीमार था, और तुमने मेरी सुधि ली” (मत्ती 25:36)।

“तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं ,वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे” (दानिय्येल 12: 3)।

चमक! "तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं ,वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे" (दानिय्येल 12: 3)। परमेश्वर धार्मिकता का…

Continue Reading“तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं ,वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे” (दानिय्येल 12: 3)।

“हे दानिय्येल, हे अति प्रिय पुरुष….. मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं।” (दानिय्येल 10:11)।

भेजा गया इसलिए आया ! "हे दानिय्येल, हे अति प्रिय पुरुष..... मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं।" (दानिय्येल 10:11)। इन शब्दों पर मनन करें "मैं अभी तेरे पास भेजा…

Continue Reading“हे दानिय्येल, हे अति प्रिय पुरुष….. मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं।” (दानिय्येल 10:11)।

“… पहले ही दिन को जब तू ने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए” (दानिय्येल 10:12)।

उपवास की मिठास! "... पहले ही दिन को जब तू ने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने…

Continue Reading“… पहले ही दिन को जब तू ने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए” (दानिय्येल 10:12)।

हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था; तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया,” (प्रेरितों 7: 2)।

*तीन प्रकाशन!* *"हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था; तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया," (प्रेरितों 7: 2)।* *जब परमेश्वर पहली बार अब्राहम के…

Continue Readingहमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था; तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया,” (प्रेरितों 7: 2)।